Skip to content
( 02164 ) – 271462
gpkarad.dte@gmail.com
DTE Code : 6016
MSBTE Code : 0010

Government Polytechnic Karad

( शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड ) 

GYM Khana

अ. क्र. अधिकारी / कर्मचारी पदसमितीतील पद
1डॉ. राजेंद्र का. पाटील प्राचार्य जिमखाना अध्यक्ष
2डॉ. सी. वाय. सिमीकेरीविभागप्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी जिमखाना उपाध्यक्ष
3डॉ. एस. व्ही. खवळेअधिव्याख्याता, पदार्थविज्ञानजिमखाना सचिव
4श्री. रा. नं. श्रीवास्तवनिदेशक (तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक)जिमखाना सहायक
5श्री. शंकर ह. साठेहमालजिमखाना शिपाई
Translate »
Skip to content